Hľadať
Košík
menu
Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Prieskum trhu / Výzva na predkladanie ponúk

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky

Dodávka a implementácia informačného systému ERP

Zadávateľ: 

ECO PRODUKT s. r. o., Mostová 2, 811 02, Bratislava - Staré mesto, IČO: 45502471

osoba podľa §8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso, ďalej len  "osoba podľa §8 ZVO"

Kontaktná osoba: Lukáš Šimko, lukas.simko@ecoprodukt.sk, +421 948 334 777

Dátum zverejnenia:

5.3.2021

Miesto plnenia predmetu zákazky:

Jesenského 35, 972 01 Bojnice

Rozdelenie predmetu zákazky:

Osobe podľa §8  vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky bez jeho delenia a bez variantných riešení. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie a zrealizovanie predmetu zákazky.

Platobné podmienky:

Splatnosť faktúr je 30 dní

Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk:

Najnižšia cena bez DPH. 

Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém.

Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé, tretie, atď.. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že jeho ponuku verejný obstarávateľ prijíma. Ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli. 

Realizácia :

požadovaný termín plnenia je do 7 mesiacov od podpisu zmluvy / vystavenia objednávky

Spoločný slovník obstarávania

Predmet zákazky CPV podľa slovníka: 72230000-6 Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na objednávku)

Lehota na predkladanie ponúk:

- Lehota na predkladanie ponúk – dátum: do 16.3.2021 – čas: do 12:00.hod.

- Uchádzači doručia svoje ponuky elektronicky na e-mailovú adresu:   info@ecoprodukt.sk alebo poštou / kuriérom, príp. osobne na kontaktnú adresu zadávateľa uvedenú v tejto výzve.  Do predmetu správy, príp. na obálku uveďte: ERP systém– NEOTVÁRAŤ!.

- Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnocovacieho procesu.

- Vyhodnotenie ponúk je neverejné.

Spôsob stanovenia ceny:

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (€). V ponukovej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

- sadzba DPH a výška DPH,

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.

Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.

Špecifikácia predmetu zákazky:

Predmet plnenia tejto zákazky je dodávka a implementácia informačného systému ERP. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v samostatnom dokumente.

Špecifikácia predmetu zákazky.pdf 

Ostatné podmienky:

- Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy:do 5 dní od vyhodnotenia ponúk

Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona, a ktorý nie je v konflikte záujmov v zmysle § 23 zákona; úspešný uchádzač bude povinný osobe podľa §8 ZVO, pred podpisom objednávky alebo zmluvy predložiť čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v zmysle § 32 ods. 1 písm. f) zákona a nie je v konflikte záujmov v zmysle § 23 zákona; čestné vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v jeho mene.

- Osoba podľa §8 ZVO si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a zrušiť prieskum trhu.

- Uchádzač predložením svojej ponuky súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom v rámci prieskumu trhu.

Výsledok verejného obstarávania

ECO PRRODUKT s.r.o., Mostová 2, 811 02, Bratislava - Staré mesto
Oznámenie ovýsledku prieskumu trhu/výzvy podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám na predmet zákazky ,,Dodávka a implementácia informačného systému ERP“ na základe našej výzvy zo dňa 5.3.2021.

Popreskúmaní doručených cenových ponúk oznamujeme, že ponuka oddodávateľa UNIOSO s.r.o., Nádražní 344, Praha 5, Smíchov, Praha 15000, Česká republika sa pri vyhodnotení cenových ponúk umiestnila na prvom mieste. Za doručené cenové ponuky vyslovujeme poďakovanie všetkým účastníkom.