Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Dotácia pre poľnohospodárov - Rozvoj vidieka

Výzva je určená pre opatrenie “Investície do hmotného majetku” pod opatrením “Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov” v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Typ výzvy je uzavretý, vyhlásený 8. decembra 2023, s uzávierkou 31. marca 2024 . Získať tak môžete preplatenie oprávnených nákladov do výšky 40% až 70% v závislosti od podmienok uvedených nižšie.

Kto môže žiadať o dotáciu

 • Žiadať môžu fyzické a právnické osoby podnikajúce v živočíšnej alebo poľnohospodárskej prvovýrobe alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov špecializovanej rastlinnej výroby.

 • V prípade poľnohospodárskej výroby je podmienkou pestovanie plodín z tohto zoznamu: Zoznam oprávnených plodín

Kontaktujte nás

Bližšie informácie o podmienkach Programu rozvoja vidieka

Aká je výška dotácie a na čo je možné čerpať

 • Preplácajú sa oprávnené výdavky na realizáciu do výšky 40% pre Bratislavský kraj a do výšky 50% pre zvyšné kraje Slovenska.

 • Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt musí byť v rozmedzí od 5000€ do 200 000€.

 • Dotáciu je možné čerpať na Fotovoltické systémy s monokryštalickým typom solárneho panelu s výkonom od 1 do 99,99 kW (vrátane) a taktiež na Tepelné čerpadlá.

 • Na každý 1 kw výkonu fotovoltaického systému sa počíta oprávnený náklad 853,07€.

Kedy môžete získať ešte ďalších 20% preplatenia nákladov

 • Ak ste mladý poľnohospodár (do 40 rokov) to po dobu max. 5 rokov od dátumu začatia pôsobenia v podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ alebo do vykonania činností podnikateľského plánu v rámci podopatrenia.

 • Ak sa projekt týka ekologického poľnohospodárstva, pričom žiadateľ je evidovaný v ekológii na Ústrednom kontrolnom a skúšobnom ústave poľnohospodárskom ( https://www.uksup.sk/zoznam-registrovanych-subjektov). V prípade projektu zameraného na špeciálnu rastlinnú výrobu kde ekologická výroba tvorí min. 30% výmery žiadateľa. V prípade projektu zameraného na živočíšnu výrobu sa ekologická výroba vzťahuje na daný druh hospodárskych zvierat.

 • Ak sa projekt týka poľnohospodárskej výroby v rámci záväzku Agroenvironmentálno-klimatického opatrenia PRV. V prípade projektu zameraného na špeciálnu rastlinnú výrobu kde integrovaná produkcia tvorí min. 30 % obhospodarovanej plochy ornej pôdy a trvalých kultúr (SAD, VIN, CHM) žiadateľa.

Čo potrebujete vedieť

 • Výdavky sú oprávnené ak boli vynaložené a uhradené až po dátume predloženia žiadosti.

 • Je dôležité priebežne elektronicky komunikovať preukazujúc realizáciu projektu.

 • K aktivitám živočíšnej výroby patria aj kone a včelárstvo.

 • V prípade poľnohospodárskej výroby je podmienkou pestovanie plodín z tohto zoznamu: Zoznam oprávnených plodín

 • K projektu budete potrebovať projektovú dokumentáciu, statický a požiarny posudok, jednoduchý podnikateľský plán.

 • Celková vyrobená elektrická energia sa musí spotrebovať výhradne vo vlastnom podniku.

Čo nepotrebujete k získaniu dotácie

 • NIE JE potrebné realizovať verejné obstarávanie, zákazku môže žiadateľ zadať svojvoľne podľa vlastného uváženia.

Prečo fotovoltika od Ecoprodukt?

Solárna elektráreň pre firmu s bezplatným návrhom na mieru

Solárny systém pre firmy navrhujeme na mieru, za pomoci inteligentného softwéru, prihliadajúc na polohu objektu, cieľa využitia solárnej elektrárne a mnoho ďalších premenných. Ak vás možnosť využitia solárnej energie pre vašu firmu ako lokálny zdroj zaujala, kontaktujte nášho technika, ktorý vám zodpovie každú otázku a pripraví návrh na mieru.

Realizované inštalácie fotovoltiky pre firmy

Kontaktujte nás

Náš tím podpory

polnohospodari@ecoprodukt.sk

0950 103 310