Hľadať
Košík
menu
Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Spätný zber

.

Prečo triediť odpad?

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Triedenie odpadov umožňuje využívanie odpadov ako druhotnej suroviny. V tomto procese z pôvodných odpadov vznikajú nové, funkčné veci. Výsledkom je hlavne šetrenie prírodných zdrojov a ochrana životného prostredia. Motiváciou môže byť aj úspora ekonomických zdrojov, keďže triedením odpadov dochádza napr. k zníženiu objemu zmesového odpadu, a teda aj nákladov spojených s jeho uložením na skládke odpadov.

Prečo triediť odpad

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Triedenie odpadov umožňuje využívanie odpadov ako druhotnej suroviny. V tomto procese z pôvodných odpadov vznikajú nové, funkčné veci. Výsledkom je hlavne šetrenie prírodných zdrojov a ochrana životného prostredia. Motiváciou môže byť aj úspora ekonomických zdrojov, keďže triedením odpadov dochádza napr. k zníženiu objemu zmesového odpadu, a teda aj nákladov spojených s jeho uložením na skládke odpadov.

Čo je to spätný zber?

Spätný zber je forma zberu odpadov, v rámci ktorej je odpad odobratý priamo distribútorom výrobkov. Spätný zber je bezplatný, vykonáva sa bez požadovania poplatku alebo inej služby.

Spätný zber sa vzťahuje na elektroodpad z domácností, použité prenosné batérie a akumulátory, nevyužívané na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, t. j. občana nepodnikateľa.

Elektroodpadom (OEEZ) sú elektrozariadenia (EEZ), ktorých sa držiteľ zbavuje vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú ich súčasťou.

Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.

Prenosná batéria alebo akumulátor - batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré: Sú hermeticky uzavret, Môžu sa ručne prenášať

Nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom

Priemyselná batéria alebo akumulátor - batéria alebo akumulátor, ktoré sú určené výhradne na priemyselné alebo profesionálne použitie alebo sú použité v dopravnom prostriedku poháňanom elektrickou energiou.

Kam s použitými batériami a akumulátormi?

Použité batérie a akumulátory by sa nemali zneškodňovať spolu s nevytriedeným komunálnym odpadom, ale mali by sa zbierať oddelene, aby sa mohla zabezpečiť ich ekologická recyklácia. Na túto skutočnosť spotrebiteľov upozorňuje aj piktogram prečiarknutej zbernej nádoby označujúci separovaný zber, ktorý je vyobrazený na batériách a akumulátoroch.

Kľúčovú úlohu pri nakladaní s použitými batériami a akumulátormi teda zohrávajú samotní spotrebitelia, nakoľko od nich závisí, čo urobia s opotrebovanými batériami a akumulátormi.

Občania majú viacero možností odovzdania použitých batérií a akumulátorov

  • V predajniach, ktoré slúžia na predaj batérií a akumulátorov - tzv. spätný zber

  • Zanesením batérií a akumulátorov na zberný dvor

  • Pri mobilnom zbere organizovanom v obci

  • Na zbernom mieste použitých batérií a akumulátorov

Spoločnosť ECO PRODUKT je registrovaná ako výrobca vyhradených výrobkov / EZ, Batérie a akumulátory, obaly /. Povinnosti si plní kolektívnym spôsobom  cestou OZV a to:

EZ – SEWA, reg.číslo – EZ0001448

Obaly – Natur Pack, reg. číslo – PO_0016311

Spoločnosť distribuuje batérie a akumulátory a povinnosti distribútora plní cez spoločnosť Power Batery a spätný zber je vykonávaný v predajni spoločnosti na adrese ECO Produkt s.r.o., Priemyselná 2, 971 01 Prievidza.