Hľadať
Košík
menu
Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

💥Investície do výstavby nových zdrojov elektriny z OZE

Podniky budú môcť požiadať o nenávratné finančné príspevky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Ich cieľom je čím skôr pomôcť podnikom a podporiť ich samovýrobu elektriny v situácii, keď ceny energií rastú. Podľa dostupných informácií bude pripravovaná výzva zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky. Podporené môžu byť projekty s miestom inštalácie mimo Bratislavského samosprávneho kraja.

Podporené budú aj vlastné úložiská elektrickej energie.

Podniky budú môcť v súlade s pravidlami poskytovania štátnej pomoci získať najviac 80 % z celkových oprávnených výdavkov pre malý podnik, 70 % pre stredný a 60 % pre veľký podnik. Pri výpočte oprávnených výdavkov obstarávaných fotovoltických zariadení bude z celkových výdavkov odrátaná suma, ktorú by bolo nutné použiť na obstaranie a inštaláciu zariadenia na výrobu elektriny menej ekologickým spôsobom. V konečnom dôsledku bude podpora od 40 do 50 % z celkových nákladov na fotovoltické zariadenie.

Výzva sa plánuje vypísať koncom mája 2023.

Celková alokovaná čiastka pre túto výzvu je viac ako 63 mil. EUR.

Platné povolenia a povinné prílohy pre žiadosť

Nižšie uvádzame zoznam potrebných dokumentov na podanie žiadosti o štátnu dotáciu. V prípade, že plánujete nákup fotovoltiky, radi by ste žiadosť podali a nechcete sa zaoberať všetkými administratívnymi úkonmi, neváhajte sa na nás obrátiť!

Pri každom z krokov Vám Ecoprodukt vie sprostredkovať náležitý dokument, či asistovať pri vybavovaní.

K žiadosti potrebujete:

 • účelový energetický audit

 • projektová dokumentácia (v rozsahu min. DSP)

 • súhlasné stanovisko od PDS k RK, resp. zmluva o pripojení

 • ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa (zmluva o dielo)

 • zmluvu s realizátorom

 • prípravu projektu pre výzvu

 • súhlas stavebného úradu, alebo ohláška drobnej stavby

Odoo • Text and Image

Energetický audit

Energetický audit musí obsahovať najmä:

 • výpočet plánovaného objemu výroby elektrickej energie

 • posúdenie priebehov spotreby elektriny v podniku a výroby elektriny

 • posúdenie miery vlastnej spotreby vyrobenej elektriny

 • výpočet kapacity akumulátorov elektriny (len v prípade budovania batériového úložiska)

 • výpočet úspory skleníkových plynov vyjadrených v ekvivalente CO2

 • popis technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických opatrení

Projektová dokumentácia

Žiadateľ predkladá projektovú dokumentáciu, ktorá bola predmetom posúdenia v príslušnom povoľovacom konaní.

Povolenie na realizáciu projektu

Žiadateľ predkladá:

 • právoplatné stavebné povolenie

 • platné oznámenie stavebného úradu

 • vyjadrenie miestne príslušného stavebného úradu, že predmet projektu nepodlieha stavebnému povoleniu ani ohláseniu

 • iný relevantný doklad vecne príslušného povoľujúceho orgánu podľa príslušného právneho predpisu, ktorý je vyžadovaný na realizáciu oprávnenej aktivity projektu (ak relevantné, napr. povolenie o zapojení zariadenia do distribučnej siete od prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy)

Dokumenty plnenia požiadaviek v oblasti ŽP vydané Príslušným okresným úradom - odbor starostlivosti o ŽP (jedno z nasledovných možností):

 • platné záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti

 • rozhodnutie zo zisťovacieho konania o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie

 • rozhodnutie príslušného orgánu podľa § 19 ods. 1 zákona o posudzovaní vplyvov o tom, že navrhovaná činnosť alebo jej zmena nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie

 • vyjadrenie príslušného orgánu o tom, že navrhovaná činnosť, resp. zmena navrhovanej činnosti nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona o posudzovaní vplyvov

Keďže všetky vyššie uvedené doklady je potrebné mať ešte pred samotným podaním žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku je potrebné už teraz začať s plánovaním vhodného fotovoltického zariadenia.

Ako sme pomohli supermarketu ušetriť náklady za elektrinu