Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Podniky na Slovensku môžu teraz získať dotáciu na inštalácie fotovoltických systémov. Do 31.1.2023 je možné požiadať Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru (SIEA) o nenávratný finančný príspevok, na ktorý je aktuálne z eurofondov vyčlenených 10 miliónov eur. Táto výzva je výnimočná tým, že ponúka unikátnu možnosť získať dotačné prostriedky aj na inštaláciu batériových úložísk.

💥Fotovoltika pre firmy

Ide o historicky prvú dotačnú výzvu z programu OP KŽP, ktorá je zameraná na podporu výstavby FVE a batérií pre firmy. Podniky môžu získať najviac 80 % z celkových oprávnených výdavkov pre malý, 70 % pre stredný a 60 % pre veľký podnik.

Výzva na predloženie žiadostí je zameraná na výstavbu fotovoltických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 do 500 kW v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy (on-grid) a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky (off-grid).

💵Nenávratný finančný príspevok

Podporené môžu byť projekty mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré budú zrealizované do konca roku 2023.

O nenávratný finančný príspevok môžu požiadať fyzické alebo právnické osoby s výkonom podnikania nepretržite najmenej 36 kalendárnych mesiacov ku dňu predloženia žiadosti.

Miesto inštalácie FVE (strecha, fasáda, zem, voda) nemá obmedzenia, no žiadateľ musí mať nehnuteľnosť vo vlastníctve alebo nájme a pripojenie do siete musí byť písané na neho.

SIEA bude žiadosti vybavovať do 60 dní tak, aby bolo možné stihnúť realizáciu v priebehu tohto roka.

Nezabudnite však, že realizácia projektu sa nesmie začať pred podaním žiadosti o dotáciu.

Platné povolenia a povinné prílohy pre žiadosť

Nižšie uvádzame zoznam potrebných dokumentov na podanie žiadosti o štátnu dotáciu. V prípade, že plánujete nákup fotovoltiky, radi by ste žiadosť podali a nechcete sa zaoberať všetkými administratívnymi úkonmi, neváhajte sa na nás obrátiť!

Pri každom z krokov Vám Ecoprodukt vie sprostredkovať náležitý dokument, či asistovať pri vybavovaní.

K žiadosti potrebujete:

  • účelový energetický audit

  • projektová dokumentácia (v rozsahu min. DSP)

  • súhlasné stanovisko od PDS k RK, resp. zmluva o pripojení

  • ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa (zmluva o dielo)

  • zmluvu s realizátorom

  • prípravu projektu pre výzvu

  • súhlas stavebného úradu, alebo ohláška drobnej stavby

Odoo • Text and Image

Ako sme pomohli supermarketu ušetriť náklady za elektrinu

Vzhľadom na nutnosť ukončiť podporené projekty do konca roka 2023 je potrebné mať ku dňu predloženia žiadosti  dotácie o fotovoltiku ukončené obstarávanie a platné povolenia na realizáciu projektu, so súhlasom s pripojením zariadenia do elektrizačnej sústavy, ak je relevantný.

V prípade, ak by ste k tejto výzve mali viac otázok, pozrite si záznam zo seminára na FB stránke SIEA.

💰 Aká je výška podpory

V praxi je v prípade 100 kW inštalácie, ktorá stojí napr. 100 000 Eur, výška dotácie v rozmedzí 32,8% - 43,8% v závislosti od toho, či je žiadateľ malý, stredný alebo veľký podnik.

 💡Komu odporúčame dotáciu riešiť

Primárne firmám, ktoré plánujú investovať viac ako 40 000 eur. Náklady spojené s vybavením dotácie pod touto hranicou sú rovnaké, alebo vyššie ako dotácia samotná.