Hľadať
Košík
menu
Hľadať
Čo hľadáte? napr. Solárne nabíjačky 12V

Ceny energií stúpajú a kto môže, snaží sa nájsť riešenie, ako najlepšie a najrýchlejšie ušetriť, a to samozrejme bez toho, aby musel vypínať kúrenie a obmedziť energetický výdaj domácnosti. Ako ideálne riešenie sa tak ponúka inštalácia fotovoltaiky. Čerpanie energie zo slnečného žiarenia zažíva v poslednej dobe veľkú popularitu. Ako sa však najlepšie zorientovať v ponuke trhu solárnych systémov a čo je práve pre vaše potreby tým najlepším riešením? Poďme si prejsť termíny, s ktorými sa v rámci fotovoltaiky stretnete.

A

AGM batérie - typ olovenej VRLA batérie (valve regulated lead acid ), v ktorej je elektrolyt, a teda batéria sa hodí do interiérového použitia, nakoľko nevypúšťa výpary. Ináč povedané, je to bezúdržbová batéria.

B

Batériové úložisko - pri off grid a hybridných systémoch je batéria nutná, pretože meniče vyžadujú batt za nábeh, a takisto na nastavenie systémového napätia.

Batéria má nasledovné použitie:

  1. ukladanie prebytočnej energie, ktorú môžete neskôr spotrebovať

  2. použitie ako UPS (záloha) pri výpadku siete, ak to systém dovoľuje

Pri zriadení batériového úložiska systém stráca návratnosť.

Bezúdržbová batéria - nevyžaduje kontrolu elektrolytu, ide o olovenú batériu

C

Centrála / Agregát - zariadenie ktoré zvyčajne premieňa tuhé palivo na elektrickú energiu. Toto zariadenie sa často využíva na chatách alebo v karavanoch ako podpora pre ostrovné / hybridné FV systémy, v prípade ak je Vaša spotreba väčšia ako dokáže systém vyrobiť.

D

DS / distribučná sieť - pre západné Slovensko je to ZSD, a.s.; pre stredné SSD, a.s. a pre východné VSD, a.s..

DI - Váš poskytovateľ elektrickej energie. Systém zapojený paralelne k distribučnej sieti spadá pod nutnosť legalizácie u správcu distribučnej siete. Nutnosť zlegalizovať a odovzdať dokumenty je popísaná v podmienkach u jednotlivých distribútorov.

DC / AC - Direct current (jednosmerný prúd) & Alternating current (striedavý prúd)

DC - jednosmerný prúd, ktorý je generovaný solárnym panelom a batériou

AC - striedavý prúd, ktorý sa nachádza za meničom (štandardne 230V 1F, alebo 400V 3F)

Dimenzovanie FV systému - na mieru navrhnutý systém priamo pre užívateľa FVE, na základe zákazníkových požiadaviek

Dotácia - štátna dotácia, ktorá sa môže uplatniť aj pri FVE, pričom výška dotácie závisí od výkonu fotovoltaických panelov.

E

Elektrická sieť – napájacia sieť; súbor pripojených jednotiek prenosovej siete a/alebo elektrickej rozvodnej siete.

Elektromer – prístroj, ktorý meria množstvo elektriny dodanej užívateľovi dodávateľom elektriny. Pri pripájaní FV sa mení klasický domový elektromer za štvorkvadrantný elektromer, ktorý meria spotrebu v domácnosti a tak isto výrobu FV. Elektromer môže vymeniť jedine Váš distribútor elektrickej energie.

EPS - emergency power source. Niektoré systémy nedisponujú systémom UPS ale systémom EPS. Jedná sa o systém dodávania energie pri výpadku sieti. Oproti UPS sa líši tým že nenabieha okamžite ale až po určitej dobe. Primárne sa používa pre bezpečnostné osvetlenie.

F

Fotovoltaická elektráreň /fotovoltaický systém - zariadenie na premenu slnečného žiarenia na elektrinu. Najčastejšie ide o zostavu panelov, regulátora, meniča a batérií.

Fotovoltaika - ide o technológiu pre premenu priameho slnečného žiarenia na elektrickú energiu za pomoci FV panelov.

FV - fotovoltaika

FVE - fotovoltaická elektráreň

FVS - fotovoltaický systém

Fázy v elektrickej sústave - v eletroinštalačných projektoch sa označujú pod pojmom L1, L2 L3. Zväčša jedna fáza predstavuje 230V AC a 3-fázové zapojenie predstavuje 400V AC. Jedná sa o nebezpečné napätie ktoré môže spôsobiť ujmu na zdraví a zásah do týchto zariadení môže vykonávať iba osoba osvedčená minimálne §21.

G

Galvanicky oddelené - elektrické obvody, ktoré navzájom zdieľajú len niekoľko spoločných signálov je niekedy potrebné elektricky (galvanicky) oddeliť. Zväčša sa používajú v zdrojoch pri premene 230V, AC na 12V, DC alebo pri pripájaní FV systému, ktorý vyžaduje možnosť byť oddelený od verejnej siete.

H

Hybridné solárne systémy Tieto systémy sa využívajú najmä tam, kde je potrebná ich prevádzka počas celého roka a aj aby systém dodával energiu do siete aj v prípade výpadku. To znamená že systém bude obsahovať batériové úložisko ktoré slúži pri výpadku siete ako UPSka / záložný zdroj a táto možnosť pridáva Hybridným systémom schopnosť byť nezávislý od siete. Žiaľ má to aj svoje nevýhody, nakoľko cena lítiových batérii sa pohybuje od 1500€ a pri škálovaní kapacity sa aj samotná cena za batérie zvyšuje.

I

Invertor/ Menič - zariadenie používané v solárnych elektrárňach na premenu jednosmerného prúdu (DC) produkovaného solárnymi panelmi na striedavý prúd (AC), ktorý používame v domácnosti na napájanie spotrebičov (vysávač, televízor, práčka a pod.).

Izolácia - používa sa z bezpečnostného hľadiska v závislosti od elektrotechnických noriem. Zabraňuje skratu / nechcenému vodivému spoju dvoch od seba nezávislých vodičov.

Istenie - slúži na ochranu zariadení. Istenie je použité ako aj v AC, tak isto aj v DC sieťach.

J

Jednotarifná položka (JT) – trvá každý deň od 00:00 do 24:00.

K

Kalkulácia spotreby - postup rozpočítania predanej elektriny podľa spotreby v kalkulačnom období s uplatnením príslušných tarifných položiek.

Kalkulačné prvky – komponenty tarifného systému, na základe ktorých sa počítajú ceny elektriny, t.j. služby energetických činností vykonávaných ako verejné služby pre rôzne energetické subjekty, t.j. odberateľov v závislosti od druhu, výkonu, kvality a ďalších prvkov dodávanej energie.

kW (kilowatt, 1 kW = 1000 W) – jednotka merania výkonu. Všetky elektrické zariadenia majú definovaný výkon, ktorý je potrebný na ich použitie, napríklad vysávač s výkonom 1600 W spotrebuje na prácu 1,6 kW výkonu).

kWh (kilowatthodina) – spotreba elektrickej energie v domácnosti sa vyjadruje v kilowatthodinách (kWh) a vzťahuje sa na spotrebu energie za určité časové obdobie. Konečná spotreba elektriny sa meria v kilowatthodinách a cena energie je definovaná aj pojmom kilowatthodina. 

L

Li-ion / Lithium-ion - batéria, ktorá má dlhšiu výdrž na jedno nabitie oproti LiFePO batérii. Teda je vhodnejšia na dlhšie skladovanie energie.

LiFePO - Lithium- železo-fosfátový akumulátor. Technológia LiFePO je odolná voči tepelným únikom a zaručuje maximálnu bezpečnosť pri prevádzke. Tieto batérie sa vyznačujú ich vysokou cyklickou životnosťou pri hlbokom vybíjaní. Bohužiaľ ich nevyhodou je ich pomerne vyššia cena a ich náchylnosť na okolité teploty.

Legalizácia - je proces prihlásenia Vašej FVE u distribútora. V prípade ak je systém paralelne pripojený na sieť, tak je legalizácia nutná.V prípade napojenia FVE paralelne na sieť ale bez zlegalizovania systému Vám Váš distribútor môže udeliť pokutu.

Lokálny zdroj - elektráreň vedená na právnickú osobu, pričom výkon lokálneho zdroja sa môže pohybovať v radoch desiatok kilowatov.

M

Menovitý výkon - je výkon, na ktorý je elektrické zariadenie dimenzované tak, aby s ním mohlo trvalo pracovať, teda mohlo byť stále zaťažené.

MPPT Regulátor - Maximum power point tracking, je o 30% účinnejší oproti PWM regulátorom. MPPT regulátor nezrezáva napätie z panela, ale konvertuje ho na napätie zodpovedajúcemu systémovému napätiu.

Modifikovaný sínus - líši sa od klasického sínusu tým, že má nelineárnu formu v porovnaní s klasickým sínusom, ktorý je lineárny. To znamená, že zmena amplitúdy modifikovaného sínusu nie je plynulá, ale skoková. Tento signál sa skladá z vlny sínusu a následného orezania vrcholov signálu. Nevhodný na napájanie indukčných alebo ohmických spotrebičov (ručné náradie - brúska, vŕtačka, hoblovačka, cirkulár, motory, ohrievače, čerpadlá,....).

N

Nábehový výkon - platí zväčša pre zariadenia, ktoré majú indukčnú záťaž a teda ich nábeh dokáže byť 7 až 10 násobok ich výkonu. Napríklad odber čerpadla môže byť 250W ale jeho nábehový prúd dokáže byť až 2000W a teda by ho 300W menič nerozbehol.

Napätie naprázdno (Voc) - je napätie panela v situácii bez záťaže. Táto hodnota je udávaná značkou Voc. Voc v zimnom období môže vystúpiť až o 20% svojho maxima. Preto pri dimenzovaní regulátora / MPPT vstupu rátame súčet napätí krát bezpečný koeficient 1,2.

Nízkonapäťové batérie - všetky batérie systémového napätia do 48V DC.

O

Off Grid (ostrovné systémy) Solárny ostrovný systém je ideálne riešenie pre napájanie menších elektrických spotrebičov ako chladnička, televízor alebo elektrické osvetlenie. Môžete ju použiť všade tam, kde nie je možnosť pripojenia sa do rozvodnej siete (chata, jachta, karavan)...

On-grid solárny systém Ide o najčastejšie využitie solárnej energie resp. fotovoltaickej elektrárne a spôsob úspory nákladov za elektrinu v domácnosti. Takýto On-grid systém zaistí napájanie pre zapnuté spotrebiče v danom okamihu a energia pre tieto spotrebiče nebude braná z rozvodnej elektrickej siete, ale z fotovoltaických panelov. Tento systém fotovoltaickej elektrárne je veľmi rozšírený vo firmách, ale aj pri rodinných domoch. Tento typ elektrárne je určený výhradne na spoluprácu s distribučnou sieťou a na zníženie nákladov za elektrinu. Nie je vhodná pre ostrovné napájanie.

Optimizér – zariadenie umožňujúce maximálnu produkciu elektriny pre solárne panely, ktoré nie je možné umiestniť do ideálnej polohy pre nerovnosti strechy. Optimizéry sú pripevnené k zadnej časti každého solárneho panelu a premieňajú jednotlivé panely na inteligentné moduly sledovaním regulačného napätia pred odoslaním energie do meniča. Výkon je tak optimalizovaný pre každý jednotlivý panel solárnej elektrárne bez ohľadu na orientáciu smerom k slnku, tieň alebo aj poškodenie jedného alebo viacerých panelov.

Olovené batérie - sú najčastejšou voľbou typu batérie pri ostrovných aplikáciách.

P

Predpripravené systémy - zostavená a predinštalovaná sada odborníkmi tak, aby poskytovala optimálny výkon. Výkon panelov sa udáva v jednotkách Wp. Vy potom jednotlivé komponenty sami namontujete a pripojíte. Na ich zapojenie stačí pomoc lokálneho elektrikára. Montáž a pripojenie predpripraveného fotovoltického zariadenia smie vykonať iba osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou v súlade s platnými predpismi a normami.

Projektant - autorizovaný elektroinžinier - navrhuje fotovoltické solárne elektrárne. Projektanti vytvárajú kompletnú elektroprojektovú dokumentáciu solárnej elektrárne, ktorá obsahuje koncepčné riešenia a štúdie, koncepčný návrh, hlavný projekt, realizačný projekt, dokumentáciu realizovaného stavu, nákladový list, štúdie a rozbory rentability projektu, meracie protokoly a napojenie na sieť.

PWM regulátor nabíjania - najrozšírenejší regulátor pre nabíjanie z fotovoltaických článkov. Poskytuje základné ochrany batérie a to proti skratu, preťaženiu záťaže, úplnému vybitiu, proti prepólovaniu. Pre dosiahnutie optimálneho nabíjacieho napätia pre 12V batérie zložený z 36 článkov, panel na 24 V batérie zo 72 článkov. Regulátor nabíjania PWM je dobrým a lacným riešením pre malé systémy. PWM (Pulse Width Modulation) znamená pulzná šírková modulácia.

Prebytky / Pretoky - v prípade ak FVE má väčšiu výrobu ako je spotreba v domácnosti, tak vznikajú prebytky. Prebytky vieme manažovať napríklad tak, že ich budeme posielať naspäť distribútorovi, alebo ich zablokujeme, alebo ich presmerujeme. Žiaľ pretokom sa nedá zabrániť, nakoľko pri presmerovaní alebo blokovaní vznikajú technologické pretoky. Preto každý systém zapojený paralelne na sieť je potrebné legalizovať.

R

Revízna správa - je nutnosť pri legalizovaní, s revíznou správou vždy ide aj projektová dokumentácia, ktorú vystaví príslušný revízny technik po kontrole systému. Bez revíznej správy a projektovej dokumentácie nie je možné legalizovať FVE u svojho distribútora elektrickej energie.

S

Sínusoida - elektrická sínusoida je základnou formou striedavého prúdu alebo striedavého napätia, ktorá sa periodicky opakuje a je charakterizovaná sínusovou funkciou. Sínusoida popisuje periodické vlny, ktoré sa menia v závislosti od času a majú sínusový tvar.

Solárny článok (fotovoltaický článok) – je zariadenie, v ktorom dochádza k fotoelektrickému javu, ktorý pozostáva z dvoch rôzne nabitých polovodičov, medzi ktorými pri pôsobení svetla vzniká elektrina. Solárne články premieňajú slnečnú energiu na elektrickú energiu a vďaka svojim elektrickým vlastnostiam produkujú jednosmerný prúd (DC).

T

Toroidná cievka - nachádza sa v meničoch napätia. Zabezpečuje čistú sínusoidu ktorá je vhodná na napájanie točivých, indukčných a ohmických spotrebičov.

V

Výkon - miera práce vykonanej za jednotku času alebo množstvo energie, ktoré sa premenilo z jednej formy na druhú počas jednej sekundy.

Vysokonapäťové batérie - všetky batérie, ktoré majú vyššie systémové napätie ako 48V. Využívajú sa zväčša pri lokálnych zdrojoch alebo v rodinných domov pre uskladnenie energie.

Virtuálna batéria - poskytovaná služba Vašim distribútorom elektrickej energie, ktorá slúži na uskladňovanie prebytočne vyrobenej energie za pomoci FVE. Každá DS má svoje vlastné pravidlá o poskytovaní tejto služby, preto Vám odporúčame si pozrieť aktuálne pravidlá na ich WEB stránkach.

W

Watt - jednotka výkonu udávaná pri spotrebičoch. Vypočítame jú Volt x Amper. Jedná sa o činnú zložku.

Watt-peak (Wp) / (kWp, MWp…) – watt špičkového výkonu, jednotka používaná na označenie menovitého výkonu fotovoltaických panelov a elektrární. Wp je veličina udávaná pri testovaní v laboratórnych podmienkach.